Глобално уведомление за поверителност 

май 2024 г.

В настоящото уведомление за поверителност („Уведомление за поверителност“) се обяснява как всеки от субектите и/или клоновете, изброени в таблицата „Кои сме ние“ в раздел по-долу („ние“, „наш“, „нас“), събира, използва, съхранява, споделя с други страни и/или обработва по друг начин Вашите лични данни („Лични данни“), докато използвате нашия уебсайт („Уебсайт“), независимо дали като посетител, и/или потребител на нашия уебсайт, или когато взаимодействате с нас по друг начин (общо „Вие“, „Ваши“ или „потребители“). В настоящото Уведомление за поверителност ние също така описваме дали Вашите лични данни се споделят с други страни, както и механизмите, които използваме, за да защитим Вашите данни.

Препоръчваме редовно да преглеждате настоящото Уведомление за поверителност и да проверявате уебсайта за актуализации. Актуализациите на настоящото Уведомление за поверителност ще бъдат публикувани на нашия уебсайт и като продължите да работите с нас, Вие се съгласявате с настоящото Уведомление за поверителност и всички бъдещи промени.

Когато местното законодателство изисква допълнителни подробности да бъдат включени в настоящото Уведомление за поверителност, такава информация е включена в раздел по-долу.

Кои сме ние? 
Ние сме част от корпоративната група Euronet. 

Можете да намерите всички наши данни за контакт в края на тази страница.

Какъв вид лични данни се събират?  
Ние събираме само личните данни, необходими, за да Ви предоставим уебсайта и да спазваме приложимото законодателство. 

Защо събираме лични данни? 
Ние събираме лични данни за конкретни договорни и законосъобразни цели. 
 
С Вашето съгласие събираме данни и за допълнителни цели.  

Колко дълго Euronet съхранява личните данни? 
Ние съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо или колкото се изисква от приложимото законодателство. 

С кого споделяме лични данни? 
 Ние споделяме лични данни с други дружества от групата Euronet, правни органи и партньори, когато е необходимо, за да изпълним регулаторни изисквания или договорни задължения.

Къде Euronet съхранява лични данни? 
Ние съхраняваме лични данни на защитени места, при строги мерки за сигурност.  
 
Ако трябва да прехвърлим лични данни на други места, ние предприемаме всички необходими мерки, за да спазим законовите задължения и да гарантираме подходящо ниво на сигурност.

Какви са Вашите права, свързани с лични данни? 
В зависимост от това къде живеете може да имате права във връзка с Вашите лични данни съгласно приложимото законодателство. Описание на общите права във връзка с личните данни е представено в раздел 10 по-долу. За да отправите искане, може да се свържете с нас по имейл на адрес dpo@euronetworldwide.com

1. Какви лични данни се събират и защо?

Категориите, източниците, целите и правните основания за събиране и обработване на Вашите лични данни, когато посещавате и/или използвате нашия уебсайт, са изброени по-долу. Когато събирането и обработването на лични данни се основава на Вашето съгласие, може да оттеглите съгласието си по всяко време.

Ние събираме Вашите лични данни, когато посещавате и/или използвате нашия уебсайт или когато ни ги предоставяте във връзка с използването на уебсайта, включително когато подавате искания за информация или оплаквания във връзка с работата или използването на уебсайта или към съдържание, качено от други потребители в съответствие с нашите Условия за използване на уебсайта.

Тези данни може да включват следното:

данни за идентификация и за контактданни за идентификация и за контакт (“Данни за контакт”), длъжност, дата на раждане, пол, изображения, видеоклипове или подпис. 

Възможно е в процеса на изготвяне на отговор и обработка на искане за информация или оплакване в съответствие с нашите Условия за използване на уебсайта Вие да ни предоставите допълнителна информация. В такъв случай ние ще обработим личните данни, които сте ни предоставили, както е посочено в настоящото Уведомление за поверителност.

информация за поведението и техническа информация: IP адрес на посетителите, интернет или друга подобна мрежа, активност при сърфиране или търсене, информация за поведението (за да разберем начина, по който се държите, докато използвате нашите продукти и услуги), тип и версия на браузъра, настройка за часова зона, настройки за разделителна способност на екрана, приставка за браузър по видове и версии, операционна система и платформа. 

За повече информация можете да прегледате нашата Политика за бисквитки тук. 

информация за местоположение или данни за геолокация: може да събираме информация за Вашето местоположение, когато посещавате нашия уебсайт или през Вашия компютър, или през Вашия таблет или мобилен телефон. Във всеки случай ще се изисква Вашето съгласие, преди да използваме информацията за Вашето местоположение или данните за геолокация.

данни, които не позволяват идентифициране: винаги когато е възможно, използваме данни, чрез които не може да бъдете пряко идентифицирани (като анонимни демографски данни и данни за употреба), вместо лични данни („Данни, които не позволяват идентифициране“). Тези данни, които не позволяват идентифициране, се използват за подобряване на нашите вътрешни процеси или предоставяне на услуги, без да Ви уведомяваме допълнително. Можем да използваме обобщени данни за различни цели, включително за анализиране, оценка и подобряване на нашия уебсайт и неговото съдържание.

2. Откъде събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни от следните източници:

• Пряко от Вас чрез Вашите преки взаимодействия и подаване на искания за информация или оплаквания, както е посочено по-горе.

• Чрез пасивно събиране на информация за Вашите взаимодействия, включително кликвания върху страници, прекарано време или други автоматично събирани метаданни.

• Доставчици на интернет услуги.

3. Защо събираме и използваме Вашите лични данни?

Ние събираме и използваме Вашите лични данни за постигане на следните цели:

i. Ние може да обработваме Вашите лични данни в контекста на Вашите договорни отношения (чл. 6, ал.1, б) от ОРЗД) с нас (т.е. Условията за използване на уебсайта):

ii. Може да обработваме Вашите лични данни за целите на нашите легитимни интереси (чл. 6, ал.1, е) от ОРЗД). Когато използваме Вашите лични данни за целите на нашите легитимни интереси, ние ще положим всички усилия, за да гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат използвани само както е разрешено от приложимото законодателство и че такова използване няма да има предимство пред Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита:

iii. Ние може да обработваме Вашите лични данни, ако преди това сте ни предоставили Вашето съгласие (чл. 6, ал.1, а) от ОРЗД):

iv. Ние може да обработваме Вашите лични данни за целите на изпълнението на нашите законови задължения съгласно приложимата законова и регулаторна рамка (чл. 6, ал.1, в) от ОРЗД), както и на решенията на компетентните съдилища или надзорни органи.

4. Точност на личните данни

Предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме точността на Вашите лични данни, като гарантираме, че най-новите лични данни, които сме получили, са точно записани и когато сметнем за необходимо, извършваме периодични проверки и изискваме да актуализирате Вашите лични данни. От време на време може да Ви изпращаме съобщения по имейл с молба да потвърдите и/или актуализирате личните си данни. Тази комуникация се основава на нашия легитимен интерес и законово задължение да поддържаме точна и актуална информация.

Ако забележите, че личните Ви данни не са точни, можете да поискате корекция или да актуализирате информацията за Вас, като изпратите съобщение по имейл на адрес dpo@euronetworldwide.com.

5. Колко дълго Euronet съхранява личните данни?

Личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са били събрани, и са предмет на различни стандарти и разпоредби за спазване на приложимите законови задължения или задължения за докладване. Срокът на съхранение се определя въз основа на приложимите изисквания и задължения, които могат да включват:

6. Разкриваме ли Вашите лични данни?

Ние може да разкрием Вашите лични данни за бизнес цели или за изпълнение на законови задължения, както е посочено по-долу:

i. В рамките на групата Euronet: ние може да разкрием Вашите лични данни в рамките на групата Euronet и на свързаните с групата Euronet лица, когато това е необходимо, за да си осигурим възможност да обработим Вашето искане за информация или жалба (съгласно Условията за използване на уебсайта) или по друг начин да постигнем целите, описани в настоящото Уведомление за поверителност, или за целите на изпълнението на задълженията на Групата. 

ii. На трети страни доставчици на услуги*: ние може да споделяме личните данни, които събираме, с доставчици на услуги трети страни, които ни помагат при изпълнението на определени технически, оперативни, регулаторни функции или функции за осигуряване на съответствие. Като пример такива доставчици на услуги трети страни могат да включват специалисти по администриране на бази данни и уебсайтове, доставчици на услуги за разработка, поддръжка, персонализиране на ИТ инфраструктура, рекламодатели или рекламни мрежи и компании за социални медии за поставяне на персонализирани реклами в цифрови услуги и за адаптиране на потребителските предпочитания.

*Правното значение и списъкът на „трети страни доставчици на услуги“ може да се различава в зависимост от държавата, в която се намирате. За допълнителна информация относно това кои доставчици имат достъп и защо имат достъп до Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на адрес dpo@euronetworldwide.com.

iii. Корпоративен процес: ние може да прехвърлим Вашите лични данни на трета страна в резултат на продажба, придобиване, сливане или преобразуване, включваща Euronet, дружество в рамките на групата Euronet или някой от съответните им активи. При осъществяване на такъв процес ние ще предприемем разумни стъпки, за да гарантираме, че тяхната информация е защитена по подходящ начин.

iv. Законови и регулаторни изисквания: може да се наложи да разкрием Вашите лични данни, доколкото е необходимо, ако това бъде поискано от компетентен орган, включително съдебни или надзорни органи, както и всякакви други органи, действащи в рамките на своята компетентност.

v. Професионални партньори: ние може да споделяме Вашите лични данни със съветници, адвокати, консултанти, одитори или счетоводители, за да изпълним нашите законови задължения и да предоставим нашия уебсайт и да изпълним нашите договорни задължения съгласно Условията за използване на уебсайта в съответствие с приложимото законодателство и най-добрите практики.  

Възможно е да споделяме Вашите лични данни в рамките на групата Euronet, което може да включва прехвърляне на Вашите данни извън ЕИП. Важно е да имате предвид, че въпреки че законите за съхраняване на данни в държавите, към които можем да прехвърлим Вашите данни, може да са по-малко строги от законите на Вашата държава, ние възнамеряваме да се придържаме към принципите, изложени в настоящото Уведомление за поверителност, освен ако от приложимите закони не се изисква друго.

Ако споделяме лични данни с трети страни доставчици на услуги, установени извън ЕИП, ние ще осигурим ниво на защита и сигурност на Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

7. Малолетни и непълнолетни лица

Ние не предоставяме услуги пряко на деца на възраст под 18 години и не събираме проактивно тяхната лична информация. Ако сте на възраст под 18 години, моля, не използвайте уебсайта или предложенията и не споделяйте лични данни с нас. Ако научите, че някой на възраст под 18 години ни е предоставил незаконно лични данни, моля, свържете се с нас на адрес dpo@euronetworldwide.com.

8. Сигурност на данните

Ние се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни и сме въвели разумни от търговска гледна точка и подходящи предпазни мерки, за да предотвратим загуба, злоупотреба и промяна на информацията, която сте ни поверили. Винаги ще се стремим да гарантираме, че Вашите лични данни са добре защитени в съответствие с най-добрите международни практики. Ние поддържаме този ангажимент за сигурност на данните, като прилагаме подходящи физически, електронни и управленски мерки за защита и сигурност на Вашата лична информация.

За да защитим нашите системи от незаконен достъп, ние използваме сигурни, модерни физически и организационни мерки за сигурност, които непрекъснато се подобряват, за да гарантираме най-високо ниво на сигурност в съответствие с най-добрите международни практики и ефективност на разходите. Всички лични данни се съхраняват на сигурно място, предпазено от защитни стени и други сложни механизми за сигурност с ограничен административен достъп.

Персоналът, който има достъп до Вашите лични данни и осъществява дейности по обработване, свързани с Вашите лични данни, е обвързан с договор да пази поверителността на Вашите данни и да се придържа към Политиката за поверителност, която сме въвели в нашата организация. 

Ние се стремим да постигнем най-висок стандарт за защита на данните чрез приемане на стандартни за сектора мерки за защита на поверителността на Вашите данни. 

9. Маркетинг и реклама

Рекламодатели трети страни предоставят реклами, които се показват на нашия уебсайт или другаде в нашите услуги. Рекламодателите трети страни нямат достъп до информацията, която нашите клиенти пряко са ни предоставили. Обикновено рекламодателите разчитат на бисквитки или друг уеб базиран механизъм, за да преценят кои реклами може да представляват интерес за Вас. Ние не поставяме „Насочващи бисквитки“ и не активираме „Насочване“ и „Местоположение“ във Вашата система без Вашето съгласие.

Ако сте дали съгласието си, като сте приели целеви бисквитки на уебсайта, може да използваме трети страни, за да го направим (ремаркетинг и подобни функции за аудитория). Можете да се откажете от рекламите, като промените настройките си за бисквитки като кликнете върху иконата в долния ляв ъгъл на сайта.

ретите страни не са обвързани от нашето Уведомление за поверителност. За да разберете политиката за поверителност на техните уведомления, трябва да посетите уебсайта на съответната трета страна. Можете да намерите всички трети страни, които може да използват бисквитки за насочване, в нашата Политика за бисквитки.

Може да се свързваме с Вас от време на време (по имейл, SMS, писмо или по телефон, ако е необходимо и според Вашите конкретни инструкции) и когато сте ни предоставили съгласието си да предоставяме целеви маркетингови съобщения за нашите услуги и/или нашите продукти.

Защо може да получавате електронни съобщения?  
В зависимост от държавата, в която се намирате, ще получавате маркетингови съобщения, ако сте ни упълномощили да обработваме Вашите лични данни за тези цели.

Може също да Ви изпращаме електронни съобщения за маркетингови цели, когато имате договорни отношения с нас, което означава, че в момента използвате нашите услуги или когато не сте поискали изрично да не получавате споменатите маркетингови съобщения.

Винаги ще бъдете информирани и ние ще се уверим, че по време на използването на нашите услуги или дори по време на процеса на регистрация, Вие разполагате с цялата необходима информация, за да сте наясно, че Вашите лични данни могат да бъдат използвани за тази конкретна цел и в процеса на регистрация или по време на използването на нашите услуги ще Ви бъде дадена възможност изрично да заявите, че не сте заинтересовани да получавате такива маркетингови съобщения. В тези случаи ще бъдете премахнати от нашия списък и няма да получавате никакви актуализации относно нашите услуги и продукти, които може да представляват интерес за Вас.

Как можете да се откажете? 
Ще може да оттеглите съгласието си по всяко време, като използвате един от следните механизми: 

Ако имате допълнителни въпроси относно използването на Вашите лични данни за маркетингови цели и/или желаете да започнете да получавате маркетингови съобщения, може също да изпратите съобщение по имейл на адрес dpo@euronetworldwide.com.

10. Описание на правата свързани с личните данни

В зависимост от това къде живеете, Вашите права свързани с личните данни съгласно приложимото законодателство може да включват: 

  1. Право на достъп: правото да поискате достъп до копие на Вашите лични данни. 
  2. Право на коригиране на неточности: правото да поискате коригиране на неточности във Вашите лични данни. 
  3. Право на изтриване: правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато са приложими определени условия. 
  4. Право на преносимост на данните: право на получаване на лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и право на предаване на личните данни на друг администратор при определени условия.  
  5. Право на възражение: правото да възразите срещу обработването на лични данни (т.е. за целите на директния маркетинг). 
  6. Право на автоматизирано вземане на индивидуални решения: правото да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което поражда правни или подобни значими последици върху физическото лице. 

Ние ще отговорим на Вашето искане възможно най-скоро и в рамките на срока, посочен в приложимото законодателство.  
За приложимите права, моля, вижте раздела Регионално уведомление за поверителност по-долу.

За да упражните някое от правата си, трябва да изпратите съобщение по имейл на адрес dpo@euronetworldwide.com. За защита на Вашата поверителност и за поддържане на сигурността ние ще предприемем необходимите стъпки, за да потвърдим самоличността Ви и може да поискаме от Вас да предоставите друга информация, преди да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни или да инициираме промяна на лични данни. Когато е необходимо, ако не разполагаме с копие на Вашия документ за самоличност или друг легитимен валиден документ, който доказва самоличността Ви, няма да можем да отговорим на Вашето искане.

Имайте предвид, че някои права може да не са приложими поради бизнес нужди или законови задължения, докато Ви предоставяме услугата. Вашите права може да бъдат ограничени с цел изпълнение на други законови задължения, като например задължения за борба с изпирането на пари, договорни задължения и задължения за осигуряване на съответствие. Независимо от това, ще получите отговор, когато упражнявате някое от правата, посочени по-горе, и/или всяко допълнително право, което може да имате в зависимост от Вашата юрисдикция. Ако Вашето право не може да бъде реализирано, ще получите подходящо обяснение. 

11. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящото Уведомление за поверителност на данните или нашите практики за данни, моля, свържете се с нас писмено със съобщение по имейл на адресDPO@euronetworldwide.com или по пощата с писмо до длъжностното лице по защита на данните на Euronet, Calle Cantabria, 2, 28108 Alcobendas, Madrid, Испания.

В зависимост от приложимия закон за поверителност може да имате право да подадете жалба до орган за защита на данните или друг регулаторен орган, ако смятате, че не сме изпълнили нашите задължения съгласно настоящото Уведомление за поверителност или приложимия закон:

12. Кои сме ние


Австрия
https://www.euronetatms.at
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер FN 383620y, с адрес на управление Wollzeile 1-3, 1010 Wien, Австрия

Белгия
https://www.euronetatms.be
Innova TaxFree. Регистрирано в Белгия под дружествен номер BE0506.980.396 с адрес на управление Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Белгия

България
https://www.euronetatms.bg
„Юронет Сървисис“ ЕООД, регистрирано в България с ЕИК BG204616073, със седалище и адрес на управление в България, София 1504, ул. „Шипка“ №6, етаж 3

Чешка република
https://www.euronetatms.cz
Euronet Services spol. s r.o., регистрирано в Чешка република под дружествен номер 25608452, с адрес на управление и основен търговски адрес Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Чешка република

Хърватия
https://www.euronetatms.hr
EFT Usluge d.o.o., регистрирано в Хърватия под дружествен номер 080137553, с адрес на управление и основен търговски адрес Prve Pile 1, 10000 Zagreb, Хърватия

Кипър
https://www.euronetatms.com.cy
Euronet 360 Finance Limited (Branch), регистрирано под дружествен номер AE2948, с адрес на управление 7 Thiseos str., office 001,2042 Strovolos, Nicosia, Кипър

Дания
https://www.euronetatms.dk
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 34740038, с адрес на управление и основен търговски адрес Peterdalsvej 1A, 3. sal, 2770 Kastrup, Дания

Естония
https://www.euronetatms.ee
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 14756049, с адрес на управление и основен търговски адрес Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Toompuiestee 30, 10149, Естония

Франция
https://www.euronetatms.fr
Euronet Services SAS, регистрирано под дружествен номер 878 585 223 00026, с адрес на управление и основен търговски адрес 34 Rue Henri Barbusse 107 Ruue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Paris, Франция

Испания
https://www.euronetatms.es
Euronet 360 Finance Limited Sucursal en España (клон), регистрирано под дружествен номер W8262682A, с адрес на управление и основен търговски адрес Edificio Amura, C / Cantabria nº2, 3- planta, 28108 Alcobendas, Madrid, Испания

Гърция
https://www.euronetatms.gr
Euronet Card Services S.A., регистрирано в Гърция под дружествен номер 123363401000, с адрес на управление и основен търговски адрес 1, Sachtouri & Poseidonos, Kallithea 17674, Attica, Гърция

Ирландия
https://www.euronetatms.ie
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 908313, с адрес на управление 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Ирландия

Исландия
https://www.euronetatms.is
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 650521-0130, с адрес на управление Suðurlandsbraut 30 108 Reykjavík, Исландия

Италия
https://www.euronetatms.it
Euronet 360 Finance Limited. (клон), регистрирано под дружествен номер 97626920157, с адрес на управление и основен търговски адрес Via Giosuè Carducci 9, 20123, Milano, Италия

Литва
https://www.euronetatms.lt
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 305413397, с адрес на управление Labdarių st., 6A-16, LT-01120 Vilnius, Литва

Латвия
https://www.euronetatms.lv
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 40203219803, с адрес на управление и основен търговски адрес Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Латвия

Унгария
https://www.euronetatms.hu
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft., регистрирано под дружествен номер 01-09-680790, с адрес на управление Alkotás utca 50, Alkotás Point, 1123, Budapest, Унгария

Малайзия
https://www.euronetatms.my
Euronet Services Malaysia Sdn Bhdl, регистрирано в Малайзия с ДДС регистрационен номер – SST регистрационен № W10-1808-31042954, с адрес на управление Upper Penthouse, Wisma Rkt, No. 2, Jalan Raja Abdullah, Off Jalan Sultan Ismail, 50300 Kuala Lumpur, Малайзия

Малта
https://www.euronetatms.com.mt
Euronet 360 Finance Limited, регистрирано под дружествен номер OC1320, с адрес на управление BusinessLabs, Level One, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR9037, Малта

Мексико
https://www.euronetatms.mx
Euronet Epay Mexico S.de R.L. de C.V., с регистрационен номер (RFC) EEM160411LV3 и адрес на управление Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260 PAD 07 – piso 3, C.P.: 76147 – Querétaro, Мексико

Черна гора
https://www.euronetatms.me
Euronet Services d.o.o., регистрирано в Черна гора под дружествен номер 03314766, с адрес на управление IV Proleterske br. 26, Podgorica, Черна гора

Норвегия
https://www.euronetatms.no
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 821247152, с адрес на управление и основен търговски адрес Skippergata 33, 0154 Oslo, Норвегия

Нидерландия
https://www.euronetatms.nl
Euronet 360 Finance Limited (Branch), регистрирано под дружествен номер 62593498 с адрес на управление и основен търговски адрес Hogehilweg 4 K, 5th Floor, 1101 CC Amsterdam, Нидерландия

Филипини
https://www.euronetatms.ph
Euronet Technology Services Inc., регистрирано във Филипини под дружествен номер CS201730466, с адрес на управление 8th Floor, the Zuellig Building, Makati Avenue, corner Paseo de Roxas and Sta Potenciana Street, Makati City 1225, Metro Manila, Филипини

Португалия
https://www.euronetatms.pt
Euronet 360 Finance Sucursal em Portugal, Lda (клон), регистрирано под дружествен номер 980524920, с адрес на управление и основен търговски адрес Avenida da República, 50 – 10º, 1069-211 Lisboa, Португалия

Румъния
https://www.euronetatms.ro
Euronet Services SRL., регистрирано под дружествен номер J / 40/1066/1998, с адрес на управление и основен търговски адрес nr.73-81 București-Ploiești Road, Victoria Park, 2nd Building, 3rd Floor, Bucharest 1, Румъния

Словения
https://www.euronetatms.si
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 8481628000, с адрес на управление Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Словения

Швеция
https://www.euronetatms.se
Euronet 360 Finance Limited (клон), регистрирано под дружествен номер 516410-9398, с адрес на управление и основен търговски адрес Armégatan 40, 5tr – 171 71 Solna, Швеция

Обединено кралство
https://www.euronetatms.com
Euronet 360 Finance Limited регистрирано в Англия под дружествен номер 06928422, с адрес на управление 7th Floor North Block, 55 Baker Street, London, England, W1U 7EU

Словакия
https://www.euronetatms.sk
Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. Регистрирано в Словакия с идентификационен номер 35 854 448, с адрес на управление Prievozská 4, 821 09 Bratislava

За контакт
Безплатен номер

Търсене